Szybki kontakt: +48 71 727 62 40, sklep@marketbio.pl

Program rabatowy

REGULAMIN PROGAMU RABATOWEGO w MarketBio.pl

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu rabatowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem programu jest ADAKA DOMINIKA TATARCZYK, UL. PÓŁNOCNA 15-19, 54-105, WROCŁAW, NIP: 8942837742, REGON: 021733427
 3. Program rabatowy skierowany jest do Klientów sklepu MarketBio.pl
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Za zgromadzone punkty przyznawany jest odpowiedni poziom rabatu przypisany do konta Klienta zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Celem prowadzenia programu rabatowego jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora poprzez oddanie części wynagrodzenia lojalnym Klientom robiącym przez to częstsze i większe zakupy w sklepie MarketBio.pl
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
 7. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów na stały rabat, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi programu na adres e-mail, zawarty w zamówieniach.
 8. Informacja o ewentualnym terminie zakończenia Programu rabatowego w MarketBio.pl zostanie zamieszczona na stronie https://marketbio.pl/webpage/program-rabatowy.html z miesięcznym wyprzedzeniem.
 9. W przypadku zakończenia Programu rabatowego w MarketBio.pl rabaty uzyskane za punkty mogą być używane w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu . Po tym terminie rabaty zostają anulowane.

 

 • 2. DEFINICJE
 1. Program rabatowy- program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie automatycznie wymienianych na odpowiedni rabat przypisany do konta Klienta zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Klient – osoba dokonująca zakupów w sklepie MarketBio.pl
 3. Organizator – ADAKA DOMINIKA TATARCZYK, UL. PÓŁNOCNA 15-19, 54-105, WROCŁAW, NIP: 8942837742, REGON: 021733427
 4. Punkty- punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik programu- Klient, który składa zamówienie w sklepie MarketBio.pl
 6. Poziom rabatowy- wysokość rabatu przyznawana w zamian za zdobyte punkty na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 • 3. UCZESTNICTWO
 1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w MarketBio.pl oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.
 2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie, na które naliczane będą punkty za dany zakup.
 3. Z chwilą złożenia zamówienia na stronie MarketBio.pl Klient staje się Uczestnikiem Programu rabatowego w MarketBio.pl
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu MarketBio.pl, w którym zaznaczone jest przystąpienie do Programu rabatowego w MarketBio.pl.
 5. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych lub samemu zmieni je na koncie Klienta. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.
 • 4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
 1. Punkty przyznawane są w następujący sposób: 1 punkt za każdą 1 zł wartości zrealizowanych zamówień na koncie Klienta.
 2. Punkty przyznawane są w ciągu kilku godzin od dostarczenia zamówienia do Klienta (odebranie opłaconego zamówienia od kuriera, opłacenie pobrania i odebranie zamówienia od kuriera, odebranie paczki z punktu odbioru, odebranie paczki osobiście)
 3. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie na skutek współpracy systemu sklepu MarektBio.pl z systemami kurierskimi.
 4. Uczestnik otrzyma wiadomość email określającą Poziom rabatowy jeśli łączna suma uzbieranych punktów za zrealizowane zamówienia przekroczy któryś z poniższych progów rabatowych
 5. Wysokość przyznanego Poziomu rabatowego będzie można skontrolować logując się na swoje konto w sklepie pod adresem https://marketbio.pl/discount/discountInfo , a także zobaczyć listę produktów dla której przyznany Poziom Rabatowy obowiązuje (wszystkie produkty poza tymi w promocji, których cena już jest obniżona poprzez przekreślenie starej ceny na karcie produktu)
 • 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
 1. Zgromadzone punkty na koncie Klienta zostaną wymienione na odpowiedni Poziom rabatowy do wykorzystania na kolejne zamówienia. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy produktów dostępnych dla danego poziomu rabatowego (poprzez dodawanie i wycofywanie produktów ze sklepu, dawanie lub usuwanie promocji) oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonego Poziomu rabatowego. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora https://marketbio.pl/webpage/program-rabatowy.html. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Poziomu rabatowego ustalonego w poprzednim brzmieniu.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci poziomu rabatowego jest brak zaległości w płatnościach za zamówienie na rzecz Organizatora oraz odbiór zamówień zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostarczenia.
 4. Uczestnik odbierający zamówienie przechodzi automatyczną weryfikację liczby punktów zgromadzonych na swoim koncie, następnie w terminie 1 dni nagroda w postaci odpowiedniego Poziomu rabatowego jest przypisywana do konta. Termin na przypisanie Poziomu rabatowego może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania w przypadku gdy któryś z systemów integracji zawiedzie i Poziom rabatowy nie zostanie poprawnie przyznany.

 

 • 6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres sklep@marketbio.pl stosowną informację z prośbą o usunięcie konta w sklepie (pisząc informację z adresu email, na który konto zostało założone)
 2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz w przypadku podejrzenia nadużycia lub także zwrotów towarów (poszczególne zwracane produkty będą odejmowane od zrealizowanych zamówień biorących udział w Programie rabatowym MarketBio.pl).
 • 7. REKLAMACJE
 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Operatora programu lub mailowo na adres: sklep@marketbio.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od zgłoszenia.

 

 • 8. DANE OSOBOWE
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie złożenia zamówienia w sklepie MarketBio.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: ADAKA DOMINIKA TATARCZYK, UL. PÓŁNOCNA 15-19, 54-105, WROCŁAW, NIP: 8942837742, REGON: 021733427
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 5. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@marketbio.pl lub pocztą na adres ADAKA Dominika Tatarczyk, ul. Północna 15-19, 54-105, Wrocław.
 6. Dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom biorącym udział w procesie realizacji zamówienia lub realizacji Programu rabatowego MarketBio.pl, z którymi firma ADAKA DOMINIKA TATARCZYK, UL. PÓŁNOCNA 15-19, 54-105, WROCŁAW, NIP: 8942837742, REGON: 021733427 ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych .
 7. Dane będą przetwarzana przez co najmniej przez okres trwania programu rabatowego w MarketBio.pl. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 • 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas składania zamówienia (zwłaszcza adresu email), edycji danych. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących logowania na Stronie Internetowej.
 2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości Poziomu rabatowego uzyskanego w Programie rabatowym MarketBio.pl przez Uczestnika programu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez firmę kurierską (przez co naliczenie punktów za zrealizowane zamówienia może się wydłużyć).

 

 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu Programu rabatowego w Marketbio.pl w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej https://marketbio.pl/webpage/program-rabatowy.html
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
ŁADOWANIE....
ŁADOWANIE....
ŁADOWANIE....
ŁADOWANIE....
ŁADOWANIE....
ceneo
trusted-shops
google